NBD Home › Thema's ›

DUURZAAM BOUWEN

WELKOM BIJ DUURZAAM BOUWEN 

Met het Kyotoprotocol van 1997 hebben verschillende industrielanden doelstellingen vastgesteld om verdergaande onverantwoorde klimaatverandering tegen te gaan. Nederland heeft dit vertaald naar haar Bouwbesluit, hierin is de Energie Prestatie Norm vastgelegd.  

 
Dit themapagina behandelt de duurzaamheidskenmerken die momenteel gangbaar zijn in ons land. In allen speelt de EPN een grote rol, maar de benadering van de problematiek wordt per kenmerk breder en kritischer aangepakt. GPR Gebouw, GREENCALC+, BREEAM, LEED betreffen allemaal keurmerken met certificaten op de schaal van een project. Cradle to Cradle richt zich op producten. Passiefhuis en CO2-neutraal bouwen zijn ook concepten die op gebouwniveau worden toegepast, maar daar is als zodanig geen certificering of puntensysteem voor ontwikkeld. Wel is daarbij tijdens het gehele bouwproces monitoring van de doelstellingen mogelijk.

 
In het Bouwbesluit 2012 wordt gevraagd naar de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken waarmee de 'Berekeningswijze voor het bepalen van de milieuprestatie van gebouwen en GWW-werken gedurende hun gehele levensduur' wordt bedoeld, gebaseerd op de levenscyclusanalysemethode (LCA-CML2) van 1 juli 2011.

 
Sinds 1 januari 2008 is een energielabel verplicht bij bouw, verkoop of verhuur in woningbouw en utiliteitsbouw. Met het energielabel voor gebouwen krijgt een gebouweigenaar meer inzicht in de energieprestatie van zijn gebouw of woning. Het energielabel is ingedeeld van A tot en met G.

 
Vind NBD Online leuk op Facebook  Vind NBD Online leuk [laatste update: 1 september 2015]

BOUWBESLUIT: EPN & EPC 

Bij nieuwbouw van kantoren en woningen worden binnen het Bouwbesluit eisen gesteld aan de energiezuinigheid. De Energie Prestatie Norm (EPN) is daarbij de richtlijn. Met de EPN wordt de energieprestatie van een gebouw of woning berekend.

 
De uitkomst van een EPN-berekening is de maat voor de energie-efficiëntie: de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). Per 1 januari 2011 is de eis voor de EPC aangescherpt voor woningen van 0,8 naar 0,6. In 2015 wordt dit verder aangescherpt naar 0,4 met als doel de energieneutrale woning in 2020. Voor de Utiliteitsbouw wordt de EPC zodanig aangescherpt dat in 2017 de nieuwbouw 50% energie-efficiënter is.

GPR GEBOUW 

Deze methode stamt uit 1995 en is als programma door W/E Adviseurs in samenwerking met de gemeente Tilburg ontwikkeld. GPR Gebouw is een tool waarmee men relatief snel de duurzaamheidprestaties van een gebouw kunt waarderen. Op basis van de gebouwkenmerken en het aangeven van de verschillende maatregelen en opties wordt de score per module berekend.

 
Beoordelingscriteria
Op de volgende modules wordt de GPR score bepaald:

 • - Energie;
 • - Milieu: Water, Milieuzorg, Materialen.
 • - Gezondheid: Geluid, Luchtkwaliteit, Thermisch comfort, Licht en visueel comfort.
 • - Gebruikskwaliteit: Toegankelijkheid, Functionaliteit, Technische kwaliteit, Sociale veiligheid.
 • - Toekomstwaarde: Toekomstgerichte voorzieningen, Flexibiliteit, Belevingswaarde.

 
Per module wordt de waardering op een schaal van 1 tot 10 uitgedrukt. Naast het resultaat van een berekening wordt het Duurzaamheidslabel en de CO2 monitor getoond.

GREENCALC+ 

De Rijksgebouwendienst heeft met DGMR Raadgevende Ingenieurs en Nibe, het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie, Greencalc+ ontwikkeld.

 
Beoordelingscriteria
GreenCalc+ beoordeelt duurzaamheid op 3 thema's:

 • - Materiaalgebruik;
 • - Watergebruik;
 • - Energiegebruik.

 
Deze thema's worden vertaald in een één getal: de milieu-index.

 
MIG, Milieu-Index Gebouw
De MIG wordt berekend door de duurzaamheid van het pand te vergelijken met de duurzaamheid van een referentiegebouw uit 1990, uitgaande van standaard gebruik.

 

Gebouwen minder duurzaam dan de referentie: MIG < 100
Het standaard referentiegebouw uit 1990: MIG =  100
Gebouwen duurzamer dan de referentie: MIG > 100

 

De MIG is bedoeld om gebouwen binnen de eigen gebruiksfunctie te vergelijken. Wanneer gebouwen met een verschillende gebruiksfunctie vergeleken worden op hun MIG-waarde, dan kan dit een vertekend beeld geven. Zo betekent een MIG van 190 voor kantoren een ander maatregelpakket dan voor bijvoorbeeld woningen of onderwijs.

 
Gebouwen krijgen een label, dat reikt van A+++ (≥ 750 punten) tot G (0-104 punten).

 
 
MIB, Milieu-Index Bedrijfsvoering
De MIB is ontwikkeld om ook inzichtelijk te kunnen maken of een gebouw op een duurzame manier gebruikt wordt. De MIB waarde wordt op een vergelijkbare manier berekend als de MIG waarde, maar nu wordt er rekening gehouden met het gedrag van de gebruiker van het gebouw. Heeft de gebruiker bijvoorbeeld een contract voor groene stroom afgesloten, dan leidt dit tot een forse verbetering van de MIB waarde (terwijl de MIG waarde gelijk blijft). Ook het intensiever gebruiken van een gebouw of het gebruik van zeer energiezuinige kantoorapparatuur (= inkoopbeleid) leidt tot een verbetering van de MIB.

 
De MIB waarde zal gelijk zijn aan de MIG waarde wanneer de gebruiker van het gebouw zich 'standaard' gedraagt. De MIB waarde laat dus zien in hoeverre de potenties van het gebouw gebruikt worden, en mogelijk zelfs nog verbeterd worden door een bewust gebruik van het gebouw.

 
De MIB kan alleen bepaald worden als de (toekomstige) gebruiker van het gebouw bekend is.

 
MIP, Milieu-Index Portefeuille
Met de MIP kan de milieuprestatie van een vastgoedportefeuille inzichtelijk gemaakt worden. Er is dan sprake van een verzameling van gebouwen. Deze resultaten kunnen samengevoegd worden tot een milieu-index portefeuille. De MIP waardeert bijvoorbeeld ook de invloed van een eigen duurzame opwekking die zich buiten het perceel van de gebouwen bevindt.

 
Eigen index
Als er geen standaard referentie 1990 voor een gebouwfunctie beschikbaar is, dan kan in GreenCalc+ door de rekenaar ook zelf een referentie 1990 opgegeven worden. Er is dan echter geen sprake meer van een milieu-index, maar van een 'eigen index'. Deze 'eigen index' is, vanwege een gewijzigde referentie, niet meer te vergelijken met milieu-indices van andere gebouwen.

BREEAM - DGBC 

Deze duurzaamheidtest is in Engeland ontwikkeld en is de Building Research Establishment Environmental Assessment Method, oftewel BREEAM. De Dutch Green Building Council heeft de methode geadopteerd en omgezet naar Nederland.

 
Keurmerken
De BREEAM methode is onderverdeeld in 3 keurmerken:
1. BREEAM-NL Nieuwbouw;
2. BREEAM-NL Bestaande Bouw en Gebruik;
3. BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling. 

 
Het certificaat vermeldt met welke versie en jaartal van BREEAM-NL het gebouw is beoordeeld. Een BREEAM-NL certificaat is een momentopname, wel met onbeperkte geldigheid.

 
BREEAM-NL heeft voor zowel utiliteitsbouw als woningbouw een apart beoordelingssysteem.
 

Beoordelingscriteria
De kenmerken Nieuwbouw en Bestaande Bouw en Gebruik wordt beoordeeld op:

 • - Bouwkundige elementen (tussenvloeren, gevels, dak, ramen);
 • - Installaties (verlichting, verwarming, koeling, ventilatie);
 • - Afwerking (van onder andere vloeren en binnenwanden);
 • - Het bij het gebouw horende terrein (de bouwkavel).

 
De beoordeling vindt plaats in 9 categorieën: Management, Gezondheid, Energie, Transport, Water, Materialen, Afval, Landgebruik & Ecologie, Vervuiling.

 
In het kenmerk Gebiedsontwikkeling wordt beoordeeld op 6 categorieën: Synergie, Bronnen, Ruimtelijke ontwikkeling, Welzijn & Welvaart, Gebiedsklimaat, Gebiedsmanagement.

 
Kwalificaties
De categorieën zijn ingedeeld in credits. Op elke van deze credits kan gescoord worden door voor verschillende criteria één of meerdere punten te behalen. Aan de hand van een weging per categorie wordt dan een totaalscore berekend. Als u uw gebouw laat beoordelen en het heeft een positief resultaat dan geeft de Dutch Green Building Council u een certificaat. De volgende kwalificaties zijn mogelijk:

 

1 ster: Pass;  
2 sterren: Good;
3 sterren: Very Good;
4 sterren: Excellent;
5 sterren: Outstanding.

 

LEED 

De afkorting LEED staat voor Leadership in Energy and Environmental Design, is in Amerika door de US Green Building Council ontwikkeld en is daar de nationale standaard, hoewel volledig gebaseerd op vrijwillige deelname.

 
Beoordelingscriteria
LEED is een internationaal certificeringsysteem waarin door middel van controle door derden wordt bepaald of een gebouw is ontworpen en gebouwd op basis van prestatieverbetering in de volgende gebieden:

 • - Duurzame locaties;
 • - Efficiënt gebruik van water;
 • - Energiebronnen en energiebewaking;
 • - Toegepaste materialen, hun bronnen en afval;
 • - Kwaliteit van het binnenmilieu;
 • - Locatie en infrastructuur;
 • - Voorlichting en onderwijs;
 • - Innovaties (bonuspunten);
 • - Regionale prioriteiten (bonuspunten).

 
LEED kan worden toegepast op elk type gebouw en tijdens elke fase van het ontwerp- en bouwproces. 

 
 
Kwalificaties
Er kunnen in totaal 100 LEED punten worden toegekend. Daarnaast is het mogelijk om 10 bonus punten te verdienen op het gebied van innovaties en regionale prioriteiten. Een project moet voldoen aan alle vereisten en heeft een minimum aantal punten nodig alvorens gecertificeerd te worden:

Certificaat:  40+  
Silver: 50+
Gold: 60+
Platinum: 80+

 

CRADLE TO CRADLE - C2C 

Architect William McDonough en chemicus Michael Braungart zijn de grondleggers van Cradle to Cradle, vertaald Wieg tot Wieg. Volgens hen hoeft een product geen afval te worden. Het kan met denkwerk een hoogwaardiger recycleproduct worden dan de grondstof, upcyclen, of dienen als schone grondstof voor natuur of nieuwe producten. Een kwestie van het sluitend maken van stofkringlopen en optimaal gebruikmaken van schone energie.

 
Zo gaat een product niet van wieg naar graf, maar van wieg naar wieg. Daarmee zijn we niet langer bezig te zijn met minder vervuilen, maar kunnen werkelijk iets verbeteren, iets toevoegen en laten groeien. Een treffend praktisch voorbeeld is het door McDonough en Braungart ontwikkelde Cradle to Cradle-ijsje, waarvan het verpakkingspapiertje niet alleen biogisch afbreekbaar is, maar zelfs bijzondere plantenzaden bevat, zodat uit een achteloos weggegooid papiertje mooie bloemen groeien.

 
Beoordelingscriteria
William McDonough en Michael Braungart beschrijven in hun boek 'Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things' 5 stappen op weg naar een eco-effectief productontwerp, een Cradle to Cradle ontwerp:

 

1. Gebruik geen stoffen waarvan vaststaat dat ze schadelijk zijn (X-lijst, Grijze lijst);
2. Probeer, in die gevallen waarin 100 procent zekerheid over de onschadelijkheid van een product of stof niet haalbaar is, in ieder geval zo zeker mogelijk te zijn. Kies dus voor materialen met keurmerk, bijvoorbeeld hout met het FSC-keurmerk of PEFC-keurmerk;
3. Stel een 'positieve lijst' op, P-lijst, met stoffen waarvan bewezen is dat ze onschadelijk en veilig in het gebruik zijn;
4. Gebruik alleen nog producten of stoffen van de positieve lijst;
5. Vind zo nodig het product opnieuw uit.

 

 

Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling waarbij de huidige generatie in haar noden voorziet, zonder de mogelijkheden daartoe voor de volgende generatie te beperken. Het Cradle-to-Cradle (C2C) principe gaat verder en wil voorzien in onze eigen noden, maar ook de toekomstige generaties van meer mogelijkheden voorzien. Het motto daarbij is probeer goed te zijn in plaats van minder slecht.

 
Het certificeringprogramma is van toepassing op materialen, deelassemblages en kant-en-klare producten.

 
Kwalificaties
Cradle to Cradle certificering is een vierlaags benadering die bestaat uit de volgende niveaus:

Basic
Silver
Gold
Platinum
CO2-NEUTRAAL BOUWEN 

CO2-uitstoot
CO2 ontstaat tijdens een oxidatiereactie van koolwaterstoffen, zoals de verbranding van fossiele brandstoffen en komt daarna vrij snel in de atmosfeer terecht. Sinds de industriële revolutie is de menselijke CO2-uitstoot sterk toegenomen. Hierdoor is de totale CO2-uitstoot nu een stuk groter dan de natuurlijke CO2-opslag.  Als bomen groeien nemen ze CO2 op uit de lucht. Als de bomen worden gekapt, komt deze CO2 weer grotendeels in de lucht terecht. Op dit moment wordt gemiddeld maar liefst 20 procent van de menselijke CO2-uitstoot veroorzaakt door houtkap en bosbranden, de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer neemt toe.

 
Ontbossing heeft ook gevolgen voor het regionale klimaat en een versterkend effect op enkele gevolgen van klimaatverandering. Zo beschermen hellingbossen tegen erosie, de boomwortels houden de bodem bij extreme regenval vast. Bovendien hebben bossen een belangrijk waterbergend vermogen. Hierdoor wordt bij hevige regenval een groot deel van het water lange tijd stroomopwaarts vastgehouden. In tegenstelling hiermee stroomt in ontboste gebieden het regenwater direct samen in beken en rivieren, waardoor de afvoer in korte tijd sterk kan toenemen. In combinatie met toename van extreme neerslag, ook een gevolg van klimaatverandering, leidt dit tot een sterke vergroting van het risico op overstromingen en  landverschuivingen.

 
Door toename van het totale energieverbruik op aarde als gevolg van de economische groei en een toenemende wereldbevolking, blijft de CO2-uitstoot steeds verder stijgen. Met zekerheid valt vast te stellen dat het grootste deel van de CO2-toename wordt veroorzaakt door de grootschalige verbranding van fossiele brandstoffen, bijvoorbeeld voor aardgas- en steenkoolcentrales (elektriciteit) en auto's, vliegtuigen (transport). Ook bij de productie van cement en kunstmest komen aanzienlijke hoeveelheden CO2 in de atmosfeer.

 
Om klimaatverandering te bestrijden is het noodzakelijk de CO2-uitstoot te verlagen. Verschillende industrielanden hebben in het Kyoto-protocol doelstellingen voor emissiereductie vastgelegd. Het grootste deel van de doelstellingen wordt niet bereikt door directe verlaging van de CO2-uitstoot, maar door CO2-compensatie (het investeren in koolstofprojecten in ontwikkelingslanden).

 
CO2-Neutraal bouwen
Een project is CO2-neutraal als er op jaarbasis geen netto uitstoot van broeikasgassen nodig is om het gebouw op te richten, te gebruiken en af te breken. Dit betekent dat de broeikasgasemissie binnen het project gelijk is aan de hoeveelheid broeikasgassen die binnen het project wordt vastgelegd, opgeslagen of gecompenseerd op basis van duurzame energieopwekkingen die aan het project mag worden toegerekend;.

 
Definitie Energieneutraal volgens RVO:
 

 • Energieverbruik = 0;
 • Gebruik duurzame energie;
 • Geef aan wat de grenzen zijn waarbinnen het gebouw energieneutraal is;
 • De energievraag van gebouw en gebruikers, uitgedrukt in energie-eenheden (bijv. MJ of kWh);
 • Gebruik voor woningen/gebouwen de term energieneutraal gebouw; de term CO2-neutraal is beter geschikt voor organisaties.

 

In het Nationaal Energieakkoord ligt vast dat de Nederlandse nieuwbouw woning vanaf 2020 bijna energieneutraal moeten zijn (EPC bijna 0). Als tussenstap worden de energetische eisen voor woningen vanaf 2015 aangescherpt tot het niveau EPC < 0,4.
 

Subsidies
Er is geen afzonderlijke subsidie voor energieneutraal bouwen. Er zijn wel andere vormen van ondersteuning, bijvoorbeeld in de Regeling Groenprojecten, waar net als bij energieneutraal bouwen een lage EPC en duurzame energieopwekking meetellen. Daarnaast schrijft het programma EnergieSprong van Platform31 tenders uit voor zeer energiezuinige bouw- en renovatieprojecten.

 
De Unieke Kansen Regeling ‘Naar energieneutraal wonen’ (UKR NEW), van Naar EnergieNeutraal, subsidieert gemeenten, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars die energiebesparing (tenminste 45% minder CO2-uitstoot) in woningen op een vernieuwende manier aanpakken. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten komen voor deze financiële regeling in aanmerking.

PASSIEFHUIS of ACTIVE HOUSE 

PASSIEFHUIS
Het passiefhuisconcept is eind jaren tachtig ontwikkeld door Prof. Bo Adamson aan de Universiteit van Lund in Zweden en in de jaren negentig verder gebracht door het wetenschappelijke Passiv Haus Institut (PHI) in Darmstadt onder leiding van Dr. Wolfgang Feist. De Stichting PassiefHuis Holland (PHH) is een innovatief samenwerkingsverband tussen verschillende bedrijven uit de bouwwereld die stuk voor stuk een fundamentele bijdrage willen leveren aan het terugdringen van de energievraag in de gebouwde omgeving.

 
Principe
Een passiefhuis onderscheidt zich door de bijzondere combinatie van een zeer hoogwaardig en aangenaam binnenklimaat en een zeer laag energieverbruik. Door een goed uitgekiend compact ontwerp, georiënteerd op de zon, uitgevoerd met zeer goede schilisolatie en een effectieve kierdichting, kan warmte nauwelijks weg uit het passiefhuis. Hierdoor is er nog maar heel weinig energie nodig om de woning in de winter op temperatuur te houden. Dan zorgen passieve warmtebronnen zoals de zon en interne warmtebronnen zoals bewoners en huishoudelijke apparaten voor bijna alle benodigde warmte. Door de kleine hoeveelheid verwarming die dan nog nodig is op een slimme manier over de lucht van het gebalanceerde ventilatiesysteem aan te voeren, is een conventioneel verwarmingssysteem overbodig. In de zomer garanderen passieve strategieën zoals een goed ontwerp, zware schilisolatie, de aanwezigheid van thermische massa, zonwering en nachtventilatie een comfortabel binnenklimaat.

 
Het Passief Huis Projectenreken Pakket (PHPP) is het instrument bij het ontwerpen van een passiefhuis. Deze uitgebreide berekeningsmethode geeft onder andere zeer nauwkeurig het te verwachten energieverbruik, de invloed van de luchtdichtheid en de kwaliteit van het  comfort aan en koppelt de resultaten aan duidelijk meetbare prestatie-eisen die in z’n geheel de kwaliteit van het passiefhuis garanderen.

 
Beoordelingscriteria   

 • - De afwezigheid van koudestraling als gevolg van een uitstekende isolatie van de schil in combinatie met een voortreffelijke kierdichting en koudebrugvrije detaillering;
 • - Gebruik van zonlicht als belangrijkste verwarmings- en verlichtingsbron;
 • - Een voortdurende toevoer van verse en schone ventilatielucht zorgt voor een gezonder en aangenaam binnenklimaat.

 
Resultaten  

 • - Een passiefhuis heeft per jaar een energiebehoefte voor ruimteverwarming van 15 kWh/m², dit komt ongeveer overeen met een gasverbruik van 1.5 m³ gas/m² vloeroppervlak;
 • - Een passiefhuis verbruikt 10 keer minder energie voor verwarming dan een gemiddelde bestaande woning en 4 à 5 keer minder dan de huidige nieuwbouwwoning uitgevoerd conform het Nederlandse Bouwbesluit;
 • - Passiefhuisbewoners betalen gemiddeld 1€ /m² per jaar voor ruimteverwarming en hoeven zich dus minder zorgen te maken over stijgende energiekosten;
 • - Door de verregaande energiebesparing is de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen zo beperkt mogelijk. Niet alleen het energieverbruik voor verwarming (15 kWh/m²a), maar ook het totale primaire energiegebruik per huishouden blijft begrensd tot max 120 kWh/m² per jaar. Dit betekent minimaal 54% minder CO2-uitstoot t.o.v. de huidige standaard nieuwbouwwoning. De geringe resterende energiebehoefte wordt zo duurzaam mogelijk geproduceerd, waardoor een nog lagere in CO2-uitstoot mogelijk is.

 
ACTIVE HOUSE
Op het gebied van duurzaamheid en bouwen is Active House, in Nederland vertegenwoordigd door SBRCURnet, een belangrijke nieuwe trend: dit is een gebouw dat volgens de Active House visie is gerealiseerd.

 
Minimaal energieneutraal
Een Active House is een toonbeeld van duurzaam bouwen: het biedt een comfortabel binnenklimaat, het is energieneutraal of levert zelfs energie op. Bovendien wordt het optimaal ingepast in de leefomgeving. Een Active House zorgt voor een positieve CO2-voetafdruk en geeft meer dan het neemt. Bij het ontwerpen van een Active House heeft u ontwerpvrijheid. Deze zeer duurzame bouwvisie schrijft geen specifieke oplossingen of producten voor, maar u gaat uit van prestatie-eisen van het gehele gebouw.

 
Er is veel aandacht voor het binnen- en buitenmilieu en het gebruik van duurzame energie. Een Active House kunt u evalueren op basis van de balans tussen het comfort, het energieverbruik en de invloed op het milieu. Dit doet u met een radar.

DUBOKEUR 

NIBE, het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie, kennisinstituut voor milieubelasting van bouwmaterialen bepaald met behulp van een milieukundige levenscyclusanalyse of een product, grondstof of woning tot de meest milieuvriendelijke keuze behoort.

 
NIBE omschrijft haar doel als volgt:
Het doel van het DUBOkeur® is om uitsluitend de bovenkant van de markt op het gebied van duurzaamheid een keurmerk te geven, zodat het ook echt waarde krijgt!

 
Categorieën
Het DUBOkeur® wordt uitgegeven in 3 categorieën:

 
1. DUBOkeur® product:
Het DUBOkeur® product is in 2004 in het leven gebracht zodat producten zich konden onderscheiden op het gebied van duurzaamheid. Hiervoor wordt de milieu-impact van het te toetsen product middels een levenscyclusanalyse (LCA) (uitgevoerd door het NIBE) bepaald en in relatie gezet tot vergelijkbare producten. Alleen de meest milieuvriendelijke alternatieven komen in aanmerking voor certificering. Op dit moment zijn er meer dan 170 producten die het DUBOkeur® product keurmerk dragen.

 
2. DUBOkeur® woning:
Met het DUBOkeur® woning certificaat weet de bewoner, ontwikkelaar, architect, aannemer en gemeente dat de woning goed scoort op het gebied van milieu en duurzaamheid. Zo worden de woningen beoordeeld op het gebied van energie- en waterzuinigheid, een milieuvriendelijk materiaal keuze, duurzame energieopwekking en diverse comfort- en gezondheidseisen. De beoordeling op grond van strenge, maar haalbare eisen gebeurt op een wetenschappelijk onderbouwde wijze.

 
3. DUBOkeur® grondstof:
Met het DUBOKeur® grondstoffen kan worden aangetoond dat een grondstof een milieuvriendelijke keuze is. Door middel van een levenscyclusanalyse (LCA) worden de milieueffecten van de winning en bewerking van grondstoffen bepaald en met elkaar vergeleken. Alleen de meest milieuvriendelijke alternatieven komen in aanmerking voor het DUBOkeur® grondstoffen certificaat.

 
Om keurmerken aan te vragen kunt u contact opnemen met NIBE, info@nibe.org.

 
DUBOkeur 

 

MEER OVER DUURZAAM BOUWEN 

NBD Themanieuwsbrief Duurzaamheid
Het allerlaatste productnieuws en ontwikkelingen op het gebied van duurzaam bouwen.

 
Bouwfysicus ontwerpt eigen woning op basis binnenklimaat
Als een bouwfysicus zijn eigen woning ontwerpt, worden de keuzes bepaald door het binnenklimaat. Zo waren daglicht, luchtkwaliteit en thermisch binnenklimaat leidend voor Bas Hasselaar, projectmanager bij SBRCURnet. “Er komen 3 onafhankelijke, maar schakelbare ventilatiesystemen. En we slapen in de kelder.” Het huis van Bas Hasselaar wordt één van de eerste Active Houses van Nederland die als dusdanig zijn ontworpen. Lees meer >

 
‘Betekenis Bosco Verticale gaat verder dan die bomen’
Volgens de architect gebruikt Il Bosco Verticale zo’n 20 procent minder energie dan vergelijkbare luxe woontorens. Cobouw onderzocht de definitieve conclusies van de energieprestatie van het extreem groene gebouw in Milaan met installatie-adviseur Deerns. Het woongebouw in Milaan, beplant met duizend bomen, is inmiddels bijna een jaar bewoond. Het kreeg al snel de Best Tall Buildings Award toegekend. Daarna volgden andere internationale bouw- en architectuurprijzen. Lees meer >

 
'Terugnemen van materiaal bij verbouwing' opnemen in bestek
Bij de bouw van de Isala klinieken in Zwolle is bestekmatig opgenomen dat o.a. het verlaagd plafond bij een toekomstige verbouwing teruggenomen moesten worden ten behoeve van recycling.
 
 
Energieonafhankelijk wonen in Heeswijk-Dinther
De woning voldoet volgens de ontwikkelaar al aan de eisen van 2020 en laat zien dat de haalbaarheid onafhankelijk wonen van energieleveranciers dichterbij komt. Een warmtepomp zorgt voor verwarming en koeling, terwijl 40 vierkante meter zonnepanelen 5.000 kilowattuur stroom per jaar leveren.

 
Hernieuwbare grondstoffen basis voor nieuwe spouw-isolatieparels
De parels, genaamd BioFoampearls, vormen de basis voor het schuim en zijn Cradle-to-Cradle gecertificeerd. Ze hebben dezelfde functionele eigenschappen als het basisproduct voor het ‘gewone’ EPS.

 
In plaats van fossiele grondstoffen is nu biologisch polymeer polymelkzuur toegepast dat verkregen is uit plantaardige grondstoffen en restproducten. Zelfs voor het ‘opblazen’ tot een parel, het zogenaamde voorschuimen, wordt gerecycled CO2 gebruikt.

A-B-C VAN DUURZAAM BOUWEN 

B 
BREEAM:
Building Research Establishment Environmental Assessment Method, geadopteerd door de Dutch Green Building Council.

 
C 
C2C:
Cradle to Cradle, wieg tot wieg, van Michael Braungart en William McDonough. Benadering van duurzaamheid waarbij afval de grondstof is voor nieuwe producten.

 
CO2: kooldioxide,  ontstaat tijdens een oxidatiereactie van koolwaterstoffen, zoals de verbranding van fossiele brandstoffen.

 
D 
DGBC:
Dutch Green Building Council

 
E 
EPC:
Energie Prestatie coëfficiënt.

 
EPN: Energie Prestatie Norm, richtlijn in Bouwbesluit die energiezuinig bouwen verplicht. 

 
F 
FSC:
Forest Stewardship Council, geeft certificaten aan hout dat uit duurzame bosbouw afkomstig is.

 
L 
LEED: 
Leadership in Energy and Environmental Design, is in Amerika door de US Green Building Council ontwikkeld.

 
M 
MIB: 
Milieu-Index Bedrijfsvoering, uit Greencalc+, maakt inzichtelijk of een gebouw op een duurzame manier gebruikt wordt. 

 
MIG: Milieu-Index Gebouw, uit Greencalc+, berekend de duurzaamheid door van het pand de duurzaamheid te vergelijken met een referentiegebouw uit 1990, uitgaande van standaard gebruik. 

 
MIP: Milieu-Index Portefeuille, uit Greencalc+, maakt de milieuprestatie van een vastgoedportefeuille inzichtelijk, er is dan sprake van een verzameling van gebouwen.  

N
NIBE: Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie.

P 
Passiefhuis: combinatie van een zeer hoogwaardig en aangenaam binnenklimaat en een zeer laag energieverbruik. 

 
PEFC: Programme for the Endorsement of Forest Certification, geeft certificaten aan hout dat uit duurzame bosbouw afkomstig is.

 
PHH: Stichting Passief Huis Holland

 
PHPP: Passief Huis Projectenreken Pakket.

 
T 
TABS: Thermisch Actieve BouwSystemen, waaronder betonkernactivering valt.

 
U 
UKR NEW:
Unieke Kansen Regeling ‘Naar energieneutraal wonen’, van Naar EnergieNeutraal, subsidieert gemeenten, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars die energiebesparing in woningen op een vernieuwende manier aanpakken.

 

Producten

ZinCo Floradrain, Vegetatiedaken en dakbegroeiingsystemen

ZinCo is toonaangevend op het gebied van dakinrichtingen en dakbegroeiing....

Lees verder

Koramic keramische dakpannen

Koramic, het Wienerberger-merk voor keramische dakpannen biedt een groot a...

Lees verder

HERTALED loodvervanger

hertaled is dé ecologische vervanging van lood, met alle voordel...

Lees verder

Schüco ALB en Schüco CTB, Grote aluminium buitenlamellen voor actieve of passieve zonwering

Schüco biedt met de aluminium lamellensystemen ALB en CTB een comple...

Lees verder

Unidek Eco Plus, ecologische dakisolatie voor platte daken

Unidek Eco Plus dakisolatie is milieuvriendelijk geproduceerd dakisolatie ...

Lees verder

Climasmart ventilatiesysteem duurzaam bouwen van Heycop Systemen

Climasmart is een duurzaam en integraal ventilatiesysteem. Climasmart bied...

Lees verder

HelioConcept120 drukgevuld zonneboilersysteem: bespaar energie en geniet van optimaal comfort

AWB HelioConcept120 is een drukgevuld zonneboilersysteem dat door zijn een...

Lees verder

Linoleumvloeren xf² van Tarkett, extreem slijtvast

Linoleum, gemaakt van natuurlijke grondstoffen zoals lijnzaadolie, hars, j...

Lees verder

Leveranciers

Vermelding van uw bedrijf op deze themapagina?

Hier uw exclusieve bedrijfsvermelding, bannering op deze themapagina en vaste productvermelding. Interesse?

...

Lees verder

Projecten